Vision

Vi vill utveckla jämställdhetskonceptet inom lajv

På många lajv används en jämställdhetsprincip som innebär att alla får spela alla roller utan värdering, eventuellt att man skapar könsneutrala roller som spelarna sen får utveckla efter att man fått sin roll. Detta får ofta effekten att könsstereotypa mönster överlever trots att de bör vara utan värderingar, likaså kläder, intressen och beteenden. Vi vill skapa en ny norm från grunden där vi utgår ifrån tanken att könen inte existerar som sociala konstruktioner utan har ersatts av andra konstruktioner. Vi ville inte göra detta genom att skapa en ras eller fiktiv människotyp som fungerade biologiskt annorlunda utan bara genom att ändra människors sätt att tänka om varandra.

Om vi kan gestalta en annan social konstruktion och ändra spelarnas sätt att tänka om varandra under ett antal dagar, så tror vi att vi kan ta med lärdomar ifrån det till vanliga världen.  

Relevant och komplett information

Livsgäld skall vara komplett när det lanseras. Dyker det upp ändringar så kommer dessa annonseras på arrbloggen, som ligger på hemsidan, samt via informationsmail. Det skall finnas en relevant, intern-logisk fiktion där allting som händer har en förklaring. Samtidigt skall fiktionen kunna avgränsas och fokus skall ligga på det som spelarna behöver veta för att kunna delta i berättelsen till fullo.

Kreativitet inom tydliga ramar

Vi tror på styrkan i en central berättelse där alla spelare upplever att de är delaktiga. När alla känner att de agerar inom samma kreativa ram, är trygga i vetskapen om vad de kan göra och vilket utrymme den personliga sagan har så tror vi också att den gemensamma berättelsen blir så mycket mäktigare. Vi vill att alla spelare fokuserar på att på bästa sätt gestalta och berika den värld och den kultur som redan finns.  

Xaos

Livsgäld är en del av Xaosprojektet vilket också är namnet på världen som berättelsen utspelar sig i. Projektet har som långsiktigt mål att gemensamt skapa en simulering av en värld på många olika nivåer och i olika medium.