Elementen

Människor är olika. I Livsgäld och i byn med namnet Fredhem, där råder andra sanningar än de som vi som spelare är vana vid.

Elementen är fyra sociala kön som människor föds in i: Vatten, Jord, Luft och Eld. Precis som att det finns många stereotyper och normer runt könsrollerna i vår värld så anses de alternativa könsrollerna i Fredhem ha olika kvalitéer och personlighetstyper. Det existerar dessutom en hierarki där olika element och kvalitéer värderas olika. Vatten står generellt högst i anseende, tätt följda av Jord, sedan Luft och sist Eld.

Dessa kön anses vara fysiska i sin natur och avgörs beroende på vilken tidpunkt på dagen du föddes. Våra biologiska kön, man och kvinna, existerar men har ingen koppling till vad för sorts person du är eller vilken sorts person som andra ser dig som. De få tillfällen som det normativa biologiska könet benämns så skrivs det just så, “biologiskt kön”.

Elementen avgör attraktion mellan människor – du attraheras av de element som inte är ditt eget medan attraktion inom samma element är förbjudet och tabu.

Elementen är också en social tillhörighet där man känner sig som en del av en grupp. De tre andra elementen är främmande, mystiska och svåra att förstå sig på.

Om en person försöker göra uppror mot sin natur ses detta som väldigt dumdristigt och sjukligt om det går för långt. Däremot är det alltid lite bättre att bete sig som ett element som är högre ansett än ditt eget – en Eld som beter sig som en Vatten har mer socialt utrymme för detta än en Vatten som beter sig som en Eld. Den senare skulle bli väldigt utstött.

Varje individ är unik och många skiljer sig från stereotyperna men strukturen och förväntningarna på könen är just de som beskrivs här. Utgångspunkten har varit ifrån fyra par av nyckelord: Mjuk/Hård, Intellektuell/Emotionell, Praktisk/Teoretisk, Individuell/Kollektiv.

Pronomen

Man benämner generellt inte varandra för “en man” eller “en kvinna”, inte heller “han” eller “hon” utan t.ex “en luft” eller “en vatten” eller “en jordfödd”, “en eldfödd”. Bestämd form: Den eldfödda, den jordfödda, eller plural: de vattenfödda, de luftfödda. Vi förstår att det är väldigt svårt att ändra sitt dagliga språkbruk på detta sätt och om någon råkar säga “hen”, “hon” eller “han” på lajvet är inte det någonting som skall uppmärksammas. Vi vill inte vill att fokus skall hamna på dessa pronomen och vi tror att detta är det mest effektiva sättet att främja spelbarhet men samtidigt ta bort vikten från könade pronomen.

Elementens Historia

Ingen kan idag svara på exakt hur Elementens olika funktioner och samhällsroller skapades, det tycks lika naturligt som världen själv för folket här idag. De skall ses på samma sätt som traditionella samhällen har sett på könsroller på jorden, där de anses naturliga och självklara.

 

Vatten

Vattenfödda, de som föds under kvällstimmarna, är folkets primära ledare. De är huvudsakligen emotionella, omhändertagande, intuitiva individer. De hanterar konflikter och de arbetar mycket med barn och gamla eller andra individer som inte kan ta hand om sig själva. De är också folkets psykologer, konstnärer och läkare. Detta gör de, precis som alla andra, på “halvtid”, resten av tiden spenderas för att säkra byns överlevnad. I jakten och i matodlingen så är deras roll framför allt att laga den preparerade maten, krydda den och se till att den serveras. I konflikter är det Vatten som dömer ut straff, försvarar och anklagar personer utefter det de orsakat folket i stort. De är ledarna av folket, tillsammans med Jord – Jord saknar känslan för folkets väl i sitt intellektuella sätt, så vattenmänniskorna är ofta de mest framgångsrika ledarna. De är praktiska på så sätt att de bryr sig om det nuvarande, det som händer här och nu, snarare än funderar på framtiden eller vad som orsakade någonting.

Nyckelord: Mjuka, emotionella, kollektiva, praktiska

Lista över typiska personlighetsdrag eller funktioner:

 • Ledare och psykologer
 • Högst status
 • Tar hand om barn och gamla
 • Dömer i konflikter inom folket
 • Lagar maten, kryddar och serverar
 • Fokuserar på det praktiska nuet inom gruppen
 • Mjuka och vänliga i sitt sätt
 • Lågmälda och empatiska
klader-vatten
jord-klader

Jord

Jord är folkets huvudsakliga hantverkare och praktiska ledare. Till Jord föds man under dagtimmarna. De är pragmatiska och intellektuella, stabila och väldigt envetna. De arbetar också med folkets överlevnad genom att sköta planering av familjer och kollektiv, besluta om ransonering av mat och andra beslut som kräver kall effektivitet. I vardagen fokuserar de på att leda och utföra de praktiska projekt som behövs för byns fortlevnad – nya staket, reparationer och underhåll. I matproduktionen är deras arbete framför allt odlingen av grödorna och arbetet med jorden, de planterar, rycker ogräs och vakar över marken. De gör också fysiska förberedelser, hackar råvaror och skalar saker. De går ofta efter hur saker alltid gjorts och litar mycket på sin känsla över vad som är bra och dåligt. Är ofta konservativa på gränsen till reaktionära. De är högt respekterade, nästan lika högt respekterade som de vattenfödda.

Nyckelord: Hårda, intellektuella, kollektiva, praktiska

Lista över typiska personlighetsdrag eller funktioner:

 • Arbetsledare
 • Hög status
 • Hårda till sättet
 • Okänsliga
 • Pragmatiska, bestämmer vad som behöver göras i byn
 • Bestämmer över barnplanering
 • Fysiska
 • Odlar marken, skördar och rensar ogräs
 • Hackar råvaror till matlagning

Luft

Luft, de luftfödda är födda på natten och har en mjuk framtoning som uppskattas i Fredhem men med en individuell ådra som leder dem bort från kollektivet. De har också en stark teoretisk läggning. De saknar ofta en gemensam praktisk roll i samhället utan är snarare en grupp av prästerskap, berättare, förnyare och rådgivare, de diskuterar med de andra och försöker hålla balansen mellan grupperna med sin diplomati och sitt logiska tänkande. I matlagning och i den praktiska överlevnaden är de de som planerar och mäter årstiderna och förutsäger vädret, mäter upp grödor och räknar in fångsten, de är också de som diskar och städar rent efter att maten har tillagats. Det senare har blivit deras uppgift eftersom de ses som ineffektiva under tidspress och behöver ofta en del tid för att deras teoretiska sida skall hinna ikapp med de praktiska behoven. Deras känsla för ordning är också bidragande orsak till att de ses som naturliga städare.

Nyckelord: Mjuka, intellektuella, individuella, teoretiska

Lista över typiska personlighetsdrag eller funktioner:

 • Rådgivare
 • Mellan i status
 • Intellektuella tänkare
 • Försiktiga
 • Städare och renhållare
 • Skrivare
 • Präster som talar med andarna
 • Dåliga under press och stress
 • Nogranna och logiska
luft-klader
eld-klader

Eld

Eld, de Eldfödda, de som fötts på morgonen, är de minst omtyckta av folket och står för många av de personlighetsdrag som inte uppskattas hos en grupp människor vars överlevnad byggt på diskretion, flykt och tyst samarbete. De är intensiva, högljudda, aktiva, utforskande och passionerade. De är sociala känslopersoner vilka ofta drivs av sin egen personliga önskan snarare än gruppens, vilket gör dem till en utsatt skara. De ses ofta som lite sämre på de uppgifter som är viktiga i samhället och stöts ofta ut som opålitliga, lite oberäkneliga, hysteriska osv. Där vatten, trots sin melankoli och sin känslomässighet, uppskattas för sitt kollektiva tänkande så ogillas Eld för samma känslomässighet, men med ett individuellt tänkande. I samhället är det deras arbete att jaga ner byte utanför byns gränser samt att hacka och förbereda råvarorna till maten. De används också till saker som kräver energi men inte ansvar eller tålamod. Ofta får de eldfödda hjälpa till lite här och där med små uppgifter som de andra behöver ha lösta. De har ofta ideer och drömmar som drar dem iväg från det praktiska.

Nyckelord: Hårda, emotionella, individuella, teoretiska

Lista över typiska personlighetsdrag eller funktioner

 • Jägare
 • Lägst i status
 • Visionärer
 • Egoistiska och högljudda
 • Utåtriktade
 • Överkänsliga
 • Hackar mat och skalar saker till matlagningen
 • Hjälper till i resten av byn när andra behöver det